◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Η ομάδα αποτελείται από ένα μείγμα ανθρώπων με συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες:

επικοινωνίας,

αυτενέργειας,

δημιουργικότητας,

πληροφορικής,

τεχνικές δεξιότητες,

διαχείρισης προϋπολογισμού/προγραμματισμού/οργάνωσης.

Προσηλωμένοι στη δημιουργία και αμετανόητα χειρονάκτες στηριζόμαστε στην ομαδική δουλειά και την επικοινωνία καθώς τα θεωρούμε θεμελιώδη σε ότι κάνουμε και ισχύουν επίμονα και συνέχεια.Our team is comprised by a team of people with specific qualifications and skills of :

communication,

self – initiative (action),

creativeness,

computing,

technical skills

administration of budget / programming / organization.

Dedicated to creation and unregrettably manual workers we rely on team work and communication since we consider these features  essential to whatever we do an are prevalent in every aspect of our work. These qualities will insist to constantly prevail in our field of services.


MAGMA Creative Design & Visual Merchandising Team - Thessaloniki - Hellas - Copyright@2011 Magma. All rights reserved

Βλέποντας τα όλα μαζί είναι ένα παλλόμενο μάγμα από σημάδια και σύμβολα ένα πλαστικό θηριοτροφείο στο οποίο αντικείμενα και έννοιες συγκρούονται.Seen together is a pulsating magma off signs and symbols a plastic menagerie in which object and meaning collide.


Ο σχεδιασμός είναι μια δημιουργική εργασία, εξειδικευμένη γνώση, με την οποία αποδίδονται οι μορφές και η λειτουργία στο χώρο, μέσα από ένα σύστημα οργανωμένων διαδικασιών, αναπτύσσοντας δημιουργικά προϊόντα και υπηρεσίες.Designing is a creative procedure, specialised knowledge, through which figures and function are attributed in space, carried out within a system of organised  process developing products and services in a creative way.


Η εταιρεία ΜΑΓΜΑ είναι ένα γραφείο διακόσμησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που επικεντρώνεται στο Visual Merchandising.

Ιδρύθηκε το 2000 από Νεκτάριο Αλπογιάννη και απαρτίζεται από άτομα με πάθος για δημιουργικό σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων διακόσμησης.Magma company is a interior design office based in Thessaloniki, specialising in Visual merchandising! It was established in 2000 by Nektarios Alpogiannis and consists of people eager to produce creative designs and carry into effect complete decorative suggestions.


Επικοινωνία

Πάριδος 4 & Ερ. Σταυρού 7

551 34, Καλαμαριά

Θεσσαλονίκη

Τ 2310 55 25 38

F 2310 55 25 38

Ε magma@magma.com.gr

Contact

Paridos 4 & Er. Staurou 7

551 34, Kalamaria

Thessaloniki

Τ 2310 55 25 38

F 2310 55 25 38

Ε magma@magma.com.gr

Nektariosmailto:nektarios@magma.com.gr?subject=email%20subject
Katerinamailto:akaterina@magma.com.gr?subject=email%20subject
Nikosmailto:xnikos@magma.com.gr?subject=email%20subject

creative

administration

team leader

UP

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆