Περιγραφή εργασιών

Description of work

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Run the project

Οι εργασίες και οι υπηρεσίες συντήρησης εκτελούνται και παρέχονται με κάθε επιμέλεια από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείτε για την εκτέλεση τους, σύμφωνα με τούς κανόνες τής τέχνης και κανονισμούς.Our work and services are offered by specialized personnel with every diligence using equipment required to carry the tasks through, according to art rulers and regulations.

MAGMA Creative Design & Visual Merchandising Team - Thessaloniki - Hellas - Copyright@2011 Magma. All rights reserved

Προληπτική και διορθωτική συντήρηση των stands, που αφορά στην εκτέλεση περιοδικών έλεγχων αυτών και επιδιόρθωση βλαβών.

+Αντικατάσταση τμημάτων φθαρμένων επίπλων

+Μικροεπισκευών

+Αποκατάσταση ειδικών υλικών (γράμματα/βινύλια/πλέξι-γκλάς)

+Επιδιόρθωση - αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης(προβολάκια/λάμπες/πρίζες/μετασχηματιστές/μπάλασθ/καλώδια/λέντς/κτλ)Preventive and corrective maintenance of the stands concerning occasional inspection and correction of faults.

+Replacement of the faulty parts of furniture

+Small corrections

+Replacement of specific materials such as letters, vinyl, plexi – glass.

+Repairing and replacement of electric equipment (lamps, lights, wires, leds,spot lights, transformers, plugs  . . ).


Με προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις σε μηνιαία βάση, η κατά εντολή του πελάτη, λειτουργούμε με ένα σύνολο οργανωμένων διαδικασιών, που έχει σκοπό την καταγραφή τής κάθε βλάβης, την ενημέρωση του υπευθύνου για τον τομέα αυτό και την άμεση επισκευή της.Paying regular visits on a monthly basis or after customer’s requirement we operate through organized procedures aiming at keeping a record of all the damages, informing the person in charge and immediate repairment of it.


Η ΜΑΓΜΑ επενδύοντας στο σχεδιασμό νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, δημιούργησε το 2007 ένα ιδιαίτερο τμήμα με εξειδικευμένα άτομα που αναλαμβάνει τη συντήρηση πάγκων, με σκοπό την άρτια εικόνα των σημείων πώλησης των εταιριών. Απευθύνεται σε εταιρείες και ιδιώτες με έπιπλα προώθησης προϊόντων, σε εμπορικά καταστήματα, shop in shop, αλυσίδες Francice, σε τομείς όπως τα καλλυντικά, τα φαρμακευτικά, είδη ένδυσης κ.τ.λ.Magma invests on designing new innovative services to accommodate its customers’ needs and therefore created, in  2007 a special department with specialized personnel who undertakes the task of maintaining stalls aiming at the  best image of companies’ out lefts. It addresses both companies and individuals with promotion products, furniture in shopping malls, shop in shop, franchise chains, concerning the field of  cosmetics, pharmacy as well as clothing and so on.


Τεχνική υποστήριξη stand

Stand Technical Support

Αντικείμενο του έργου

Purpose of the project

Προγραμματισμός-Ενημέρωση

Planning-Update

Εκτέλεση έργου

UP

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆